• Kotas plaktukui

  28cm 0,1-0,3kg Kaina: 0,75 €
  32cm 0,5kg Kaina: 0,90 €
  34cm 0,7kg Kaina: 0,84 €
  36cm 1,0kg Kaina: 1,04 €
 • Kotas kirviui

  30cm Kaina: 1,48 €
  40cm Kaina: 1,65 €
  50cm Kaina: 2,00 €
  60cm Kaina: 2,35 €
  70cm Kaina: 2,78 €
  80cm Kaina: 3,07 €